Volg ons op social Media

ADVIES EN ONTWERP

Werksituaties moeten zo ontworpen zijn dat deze veilig, gezond, comfortabel én efficiënt zijn.
Vaak is maatwerk vereist, maar ook standaardoplossingen voor veelvoorkomende werkplekken worden met zorg door ons ontworpen.

Met onze adviezen komt u tot onderbouwde beleidskeuzes voor een functioneel en efficiënt (her)ontwerp.

RISICOBEHEERsing

Er kan veel gedaan worden om risico’s op het werk te voorkomen. Het beheersen van de risico’s leidt voor u tot kostenbesparing, omdat er minder ziekteverzuim zal zijn.

Er zijn tal van manieren om de risico’s te beperken of, beter nog, weg te nemen.

Opleidingen

Deskundigheidsbevordering op het gebied van arbo, veiligheid en ergonomie zorgt ervoor dat er veiliger gewerkt wordt en dat leidt o.a. tot minder ziekteverzuim.

Opleiding en training helpt mensen bewust worden van deze risico’s. Het opleidingsprogramma wordt afgestemd op de eigen bedrijfssituatie. Onze aanpak is ‘learning by doing’.

Aiso Koopmans

Aiso Koopmans

Eigenaar van Koopmans Advies. Aiso is gecertificeerd hoger veiligheidskundige en werkt al ruim 20 jaar als adviseur bij diverse grote en kleine organisaties.

Vanaf 1989 heeft Aiso projecten uitgevoerd in de branches haven, vleesverwerkende industrie, hout- en timmer sector, energiebedrijven, staal- en metaalindustrie en bouw- en baggerbedrijven. Projecten varieerden van begeleiding nieuwbouw, tot risico analyse en opzetten van management- en veiligheidssystemen.

Gezond en veilig

Het is belangrijk dat medewerkers gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen uit voeren. Koopmans Advies brengt op een overzichtelijke wijze in kaart waar de veiligheid & gezondheid verder kan worden verbeterd en bij het zoeken naar oplossingen wordt op een praktische manier meegedacht met het bedrijf.
 
Verbeteringen van de bedrijfsvoering én verbeteringen van de arbeidsomstandigheden gaan op deze wijze hand in hand. Koopmans Advies beschikt over een breed kennisdomein op gebied van veiligheid en gezondheid. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke en flexibele aanpak.

DIENSTEN

Ieder (groot) project heeft een zekere vorm van veiligheidcoördinatie nodig om zeker te stellen dat veiligheid & gezondheid in het ontwerp, tijdens de bouw maar in later stadium – in de gebruiksfase – in toereikende mate is geborgd. Door in de startfase de Veiligheidskundige te betrekken bij de plannen kan de veiligheid van het bouwwerk zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase worden verbeterd.

Bij ernstige ongevallen – hoe triest het optreden ervan ook kan zijn – is het belangrijk om te weten wat de basisoorzaken zijn geweest van het ongeval en hoe een dergelijk ongeval in de toekomst kan worden voorkomen. Lang niet bij ieder ongeval is duidelijk waarom dit heeft plaatsgevonden, een ongevalsonderzoek schept duidelijkheid en biedt de organisatie de mogelijkheid de juiste maatregelen te treffen.

Veel bedrijven willen graag veiligheid meer meetbaar maken. Door tijdens een project of voor een bedrijf verschillende lagging en leading indicators bij te houden wordt een veiligheidsscore berekend die een goede indicatie geeft van de manier waarop de organisatie/project scoort op het gebied van veiligheid.

Zie www.veiligheidsindex.net of bekijk hieronder het voorbeeld.

Veiligheid en gezondheid maken een zeer belangrijk onderdeel uit van machines, arbeidsmiddelen of nieuwe installatie, vooraf een review laten uitvoeren van het design scheelt veel aanpassingen en mogelijke kosten achteraf. Als u een betrouwbare overzicht wilt verkrijgen van de wetgeving/normen/principes die op uw product van toepassing en hoe deze te implementeren kunnen wij dat voor u onderzoeken.

Ieder bedrijf dient in het bezit te zijn van een getoetste risico-inventarisatie en ,-evaluatie (RI&E). Dit betreft een basisinventarisatie van de arbeidsrisico’s bij het bedrijf die is opgenomen in de Arbowet.

Hiernaast zijn er nog diverse soorten risico analyses die bijdragen aan het inzichtelijk maken van risico’s in bijzondere situaties zoals nieuwe werkwijze/productielijn of risicovolle werkzaamheden. Maar ook het Veiligheids-, en Gezondheidsplan, HAZOP-studie, taak risico analyse en werkplekinspectie HAZOP-studie, taak risico analyse, werkplekinspectie zijn varianten op de risico analyse. Hierdoor ontstaat de kans om te verbeteren en de werkomgeving veiliger te maken.

Toetsing van de RI&E

Ieder bedrijf dient over een goedgekeurde RI&E te beschikken. Alle RI&E’s dienen door een kerndeskundige – m.u.v. bedrijven met max. 25 medewerkers die gebruik maken van een goedgekeurd branche RI&E (zie www.rie.nl) – te worden getoetst. Een RI&E is pas een officieel goedgekeurd document (conform de wet) als de toetsing is afgerond.

Koopmans Advies beschikt over een geregistreerde kerndeskundige en kan een toetsing verzorgen.

Uitvoering RI&E

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is het basisdocument voor ieder bedrijf om een goed overzicht te verkrijgen van alle risico’s die zich voor kunnen doen bij de werkzaamheden.

Als eenmaal deze (wettelijke) inventarisatie is opgesteld kunnen verbeteringen worden doorgevoerd en is het mogelijk om structurele beheersmaatregelen te treffen.

Door het structuren van de veiligheids,- en gezondheidsafspraken en werken aan het verbeteren van de veiligheidsprestatie wordt een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) in gang gezet waardoor de organisatie beter gaat presteren.

Alle bedrijven maken gebruik van bepaalde machines. Conform het Arbobesluit Hoofdstuk 7 zijn er diverse eisen waaraan machines dienen te voldoen. Door ouderdom, samenbouw, reparaties en verandering van de eisen is het de vraag of de medewerkers een veilige machine ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor kan het raadzaam zijn om een beoordeling uit te laten voeren van de machine en nagaan waar aanpassingen noodzakelijk zijn.

Voor nieuwe machines – dit kan ook na renovatie en/of samenbouw gelden – dan krijgt de werkgever te maken met de machinerichtlijn, alvorens een dergelijke machine in gebruik te mogen nemen moet zeker gesteld worden of deze aan alle eisen van bijlage I van de richtlijn voldoet. Koopmans Advies kan hierbij ondersteunen.

Projecten

ECT Rotterdam

Risk Assessments van de Operatie en Technische DiensT ECT.

Per risicovol onderdeel van het proces zijn in samenspraak met de medewerkers de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht, voorzien van maatregelen en in overleg met het management aangepast waardoor de veiligheid duidelijk is verbeterd.

Rotterdam World Gateway

Managementsysteem container terminal

Op basis van de processen op een nieuwe terminal is  in samenspraak met het HSSE departement een veiligheidsmanagementsysteem opgezet en in de vorm van maatwerk werkprocedures en werkinstructies alle kritische werkzaamheden beschreven.

Euromax Terminal

HSE manager nieuwe terminal Rotterdam

Begeleiden van het civiele project bij de aanleg van een nieuwe container terminal en adviseren over de veiligheid bij de aanschaf van de verschillende kade-,  en stackkranen. Voor de operationele fase zijn de werkwijze en procedures vorm gegeven en in overleg met de leiding geïmplementeerd.

APMT Maasvlakte II

HAZOP studie/ontwerpbeoordeling
nieuwe terminal

Op basis van ontwerp van een nieuw te bouwen terminal in de haven van Rotterdam zijn met het projectteam alle veiligheidsrisico’s in kaart gebracht, beoordeeld waar de meest kritische punten zijn te verwachten en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de design situatie.

PSA Antwerp

Veiligheidsadvies bij automatisering bestaande conventionele terminal

Om de bestaande straddle-carrier operatie om te bouwen naar een geautomatiseerde werkwijze wordt de projectorganisatie ondersteunt en geadviseerd – o.a. door de uitvoering van risk assessments – om op een onderbouwde wijze te kunnen adviseren over de toekomstige werkwijze en inrichting.

Haven van Rotterdam

HSE manager bij Havenbedrijf Rotterdam

Om de containerstromen tussen de container terminals onderling efficiënt te laten verlopen realiseert het HbR de Container Exchange Route (CER), waarbij veiligheid voorop staat en tijdens de bouwfase wordt gemonitord met de Veiligheidsindex. Tevens wordt autonoom transport (ART’s) ingezet, een mooie ontwikkeling waarbij veel veiligheidsexpertise is benodigd.

Vanderlande

HSE coördinator volledig geautomatiseerd Distributiecentre

HSE-manager voor VanDerLande Industries in de projectfase alle risico’s tijdens de bouw,- test,- en commissioning fase van het distributiecentre voor een van de grootste supermarktbedrijven beoordeeld en voorzien van mitigerende maatregelen.

vanderlande

HSE manager VanDerLande Industries

Veiligheidsondersteuning bij de verbouwing van de bagagekelder van Schiphol. Als coördinerend hoofdaannemer wordt door VanDerLande de regie gevoerd over de werkzaamheden en alle HSE-taken die dit met zich meebrengt. Een logistiek en veiligheidstechnisch complexe operatie waarbij voortdurend is gestuurd op de risico’s van het proces. Dit alles met een goed resultaat tot gevolg.

Holland Casino

Veiligheidskundige Holland Casino

Aanpassen van de RIE-systematiek aan actuele wetgeving en de laatste inzichten. Hiernaast voor alle vestigingen van de organisatie de toetsing verzorgd en advies gegeven over de uitvoering van het plan van aanpak.

Opdrachtgevers